ก่อนเริ่มต้นธุรกิจคุณจำเป็นต้องติดต่อราชการเรื่องใดบ้าง ?
ในการเริ่มต้นธุรกิจ คุณจำเป็นต้องติดต่อราชการใน 3 เรื่องต่อไปนี้...
จดทะเบียนนิติบุคคล
คือสิ่งแรกที่คุณต้องทำ เพื่อให้ได้เลขนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจำเป็นสำหรับการติดต่อราชการในเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ
ขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง
คุณจำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เพื่อลูกจ้างจะได้รับสิทธิประกันสังคมตามกฎหมาย
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อธุรกิจของคุณมีรายรับมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่บางประเภทธุรกิจที่ได้รับข้อยกเว้น
การประกอบธุรกิจการค้า
การประกอบธุรกิจการค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุน กับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น
การจัดประชุมจัดตั้งบริษัท
เมื่อธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดประชุมจัดตั้งบริษัท ซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้
*วาระการประชุม
(1) กำหนดข้อบังคับของบริษัท
(2) ให้การรับของข้อตกลงแก่สัญญาต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเริ่มก่อตั้งบริษัท
(3) กำหนดจำนวนเงินที่จะให้แก่ผู้เริ่มก่อตั้ง (ถ้ามี)
(4) ในกรณีที่บริษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิ ให้กำหนดจำนวนหุ้น สภาพ และสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิว่ามีลักษณะอย่างไร
(5) ในกรณีที่บริษัทจะออกหุ้นเพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนด้วยทรัพย์สินหรือแรงงานจะต้องกำหนดจำนวนหุ้นสามัญหรือ หุ้นบุริมสิทธิซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้วหรือได้ใช้แต่บางส่วนเพราะได้ใช้ค่าหุ้นด้วยอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน โดยจะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทั้งในหนังสือนัดประชุมและมติที่ประชุม แรงงานที่จะนำมาตีราคาเป็นค่าหุ้นของบริษัท ต้องเป็นแรงงานที่ได้กระทำไปแล้ว
(6) เรียกชำระค่าหุ้น
(7) เลือกตั้งและกำหนดอำนาจกรรมการ
(8) เลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมทั้งกำหนดค่าจ้าง

แบบฟอร์มหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
แบบฟอร์มรายงานการประชุมตั้งบริษัท

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1105 และ 1110
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2554 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 46 และรายละเอียดคำขอจดทะเบียนรายการจดทะเบียน
เอกสารประกอบรายการจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนตามประเภทการจดทะเบียน แนบท้ายระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัท พ.ศ. 2554
การจัดทำตราประทับ
กฎหมายมิได้บัญญัติว่าจะต้องจัดทำตราประทับในการจัดตั้งบริษัท การจัดทำตราประทับเป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ หากมีการกำหนดอำนาจกรรมการกำหนดให้ต้องประทับตราบริษัทก็จะต้องจัดทำและจดทะเบียนตราประทับไว้ด้วย
ข้อควรระวัง ในการจัดทำตราประทับจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มิฉะนั้นจะต้องทำการแก้ไขตราประทับ และนำมายื่นจดทะเบียนอีกครั้ง และอาจมีโทษปรับตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์การจัดทำตราประทับ
จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
หากมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท จะต้องตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนและมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคล
หากจดทะเบียนตราประทับมากกว่า 1 ดวง จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าดวงใดใช้กรณีใด