เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

เปิดให้ใช้บริการเร็วๆนี้

ดูข้อมูลรายประเภทธุรกิจ

ดูข้อมูลการติดต่อราชการตลอดวงจรธุรกิจรายหัวข้อ

การเริ่มต้นธุรกิจ

จดทะเบียนนิติบุคคล, จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขออนุญาตก่อสร้าง

ก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอนอาคาร, ตั้ง-ขยายโรงงาน, จดทะเบียนเครื่องจักร, พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

การขอใช้สาธารณูปโภค

ขอติดตั้ง-ใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์, ขอย้ายมิเตอร์น้ำ-ไฟ, ขอคืนเงินค้ำประกัน

การจ้างงาน

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง, นำส่งเงินสมทบประกันสังคม, จ้างงานคนต่างด้าว, ขอส่งคนงานไปฝึกงานต่างประเทศ

การจดทะเบียนทรัพย์สิน

ซื้อ-ขายที่ดิน, โอนที่ดิน, จดทะเบียนจำนอง

การชำระภาษี

ชำระ-ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีสรรพสามิต, ภาษีป้าย, ส่งงบการเงิน

การได้รับสินเชื่อ

ขอสินเชื่อ, ขอตรวจสอบเครดิต, ค้ำประกันและหลักประกัน

การนำเข้า-ส่งออก

ส่งออก-นำเข้า, ภาษีศุลกากร, พิธีศุลกากร, ยื่นใบขนสินค้า, ใบอนุญาตส่งออก-นำเข้าสินค้าควบคุม

การขอสนับสนุนการลงทุน

ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม (BOI) รับการส่งเสริมการลงทุน, นำช่างฝีมือ- ผู้ชำนาญต่างด้าวมาทำงานในไทย

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า เครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

การคุ้มครองผู้ลงทุน

สิทธิของผู้ถือหุ้น, ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท, หน้าที่การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง

ยื่นฟ้องคดี, ขอให้อายัดทรัพย์สิน, ขอให้บังคับคดี, ขออุทธรณ์คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยคดี, ขายทรัพย์สินทอดตลาด

การปิดกิจการ

ยื่นฟ้องล้มละลาย, สิทธิ-หน้าที่ของลูกหนี้, ขอประนอมหนี้, ยื่นฟื้นฟูกิจการ

การขออนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจร้านกาแฟ, ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ