เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

คุณต้องการติดต่อราชการเรื่องใด


กรุณาเลือกเรื่องที่ทำการติดต่อ

เลือกใบอนุญาตที่คุณต้องการ

ขอจดทะเบียนนิติบุคคล (ผ่านระบบ "E-Registration" ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขอขึ้นทะเบียนลูกจ้าง

ยื่นคำขอได้ที่ Biz Portal

ยื่นคำขอได้ที e-service หน่วยงาน

ยื่นคำขอได้ทีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง


เลือกใบอนุญาตที่คุณต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ใบอนุญาต)

ยื่นคำขอได้ที่ Biz Portal

ยื่นคำขอได้ที e-service หน่วยงาน

ยื่นคำขอได้ทีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง


เลือกใบอนุญาตที่คุณต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ใบอนุญาต)

ขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์ (คาราโอเกะ) (ผ่านระบบ "ทะเบียนใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ" ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

ยื่นคำขอได้ที่ Biz Portal

ยื่นคำขอได้ที e-service หน่วยงาน

ยื่นคำขอได้ทีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง


เลือกใบอนุญาตที่คุณต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ใบอนุญาต)

ขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ผ่านระบบ "มาตรฐานปศุสัตว์" ของกรมปศุสัตว์) ขอใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ (ผ่านระบบ "E-Movement" ของกรมปศุสัตว์) ขอใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ผ่านระบบ "E-Movement" ของกรมปศุสัตว์) ขอใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย (ผ่านระบบ "National Single Window" ของกรมวิชาการเกษตร) ขอใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ผ่านระบบ "National Single Window" ของกรมวิชาการเกษตร) ขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนต์ (ผ่านระบบ "ทะเบียนใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ" ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวิดีทัศน์ (ผ่านระบบ "ทะเบียนใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ" ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ผ่านระบบ "SKYNET" ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม (ผ่านระบบ "SKYNET" ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

ยื่นคำขอได้ที่ Biz Portal

ยื่นคำขอได้ที e-service หน่วยงาน

ยื่นคำขอได้ทีหน่วยงานเจ้าของเรื่องสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ