เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม คืออะไร


ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม คือ ธุรกิจที่มีการทำอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม ขนมหรือเค้ก โดยมีการขายและ ให้บริการ เช่น เสิร์ฟให้กินที่ร้าน ตักเองจากชั้นวาง ห่อ หรือสั่งให้จัดส่งถึงบ้าน ทั้งนี้ไม่รวมโรงงานผลิตอาหารที่มีเครื่องจักรอุตสาหกรรม


ร้านของคุณต้องขออนุญาตอะไรบ้าง

หากร้านของคุณ...

มีเจ้าของหรือหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ต้องการแบ่งกำไรและความรับผิดชอบจากธุรกิจนั้นร่วมกัน

คุณต้อง...

จดทะเบียนนิติบุคคล

ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด


สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล


สำหรับบริษัทจำกัด


สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499

มีการขายของให้ลูกค้าซื้อกลับบ้าน (ยกเว้นขายเร่ และแผงลอย)

โดยที่ร้านของคุณเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล

คุณต้อง...

จดทะเบียนพาณิชย์

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)


สำหรับบุคคลธรรมดา


สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

ขายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

คุณต้อง...

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ห้องแถว หรืออาคารประเภทอื่น ๆ

ซึ่งรวมถึง ตึก เรือน โรง ร้าน แพ สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

คุณต้อง...

ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


มีการขายของบนฟุตบาท การเร่ขายตามถนน หรือใช้พื้นที่สาธารณะ

ซึ่งรวมถึง สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

คุณต้อง...

ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ *


- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)


* ปัจจุบัน กทม. ได้ยกเลิกการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่แล้ว แต่บางพื้นที่ในต่างจังหวัดยังมีการอนุญาตให้อยู่

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535


มีการขายของผ่านอินเตอร์เน็ท

เช่น เว็บไซต์ของตัวเอง ผ่านเว็บไซต์อื่น (เช่น Ebay, Amazon) หรือโซเชียลมีเดีย (เช่น Line, Facebook, Twitter, Instragram เป็นต้น)

คุณต้อง...

จดทะเบียนพาณิชย์

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)


สำหรับบุคคลธรรมดา


สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า


สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499


มีการขายอาหารหรือเครื่องดื่ม

คุณต้อง...

ให้ผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงคนเสิร์ฟและคนล้างภาชนะเข้ารับการอบรมเป็นผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งรวมถึง ผู้เตรียมอาหาร ผู้ปรุงอาหาร ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ลำเลียงอาหาร ผู้ขนส่งอาหาร ผู้เก็บล้างภาชนะอุปกรณ์

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

หากพื้นที่ร้านน้อยกว่า 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่


- สำนักงานเขต (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ


- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)


หากพื้นที่ร้านมากกว่า 200 ตารางเมตร ต้องขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่


- สำนักงานเขต (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ


- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

มีการขายเบียร์ ไวน์ เหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น

คุณต้อง...

ขออนุญาตขายสุรา

ที่กรมสรรพสามิตในพื้นที่

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493

มีการเต้น เช่น บริเวณโต๊ะ หรือเต้นบนเวที หรือมีฟลอร์สำหรับเต้น

คุณต้อง...

ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่


- สำนักงานเขต (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ


- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

ขออนุญาตตั้งสถานบริการ ที่


- ตำรวจนครบาล (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ


- ผู้ว่าราชการจังหวัด (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509


มีโชว์เพื่อความบันเทิง เช่น การแสดงดนตรีสด ตลก หรือศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น​

คุณต้อง...

ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่


- สำนักงานเขต (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ


- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

ขออนุญาตตั้งสถานบริการ ที่


- ตำรวจนครบาล (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ


- ผู้ว่าราชการจังหวัด (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509


มีการให้พนักงานนั่งบริการลูกค้าโดยเฉพาะ เช่น ปรนนิบัติ นั่งเป็นเพื่อน หรือร้องเพลงด้วย​

คุณต้อง...

ขออนุญาตตั้งสถานบริการ ที่


- ตำรวจนครบาล (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ


- ผู้ว่าราชการจังหวัด (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509


มีการร้องคาราโอเกะ

คุณต้อง...

จดทะเบียนพาณิชย์ ที่..

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่นสำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)


- สำหรับบุคคลธรรมดา


- สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า


- สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด


ขออนุญาตประกอบการร้านวีดิทัศน์ ที่..

- สำนักงานพิจารณาภาพยนต์และวิดีทัศน์ (สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ

- สำนักงานวัฒนธรรมประจำจังหวัด (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)


ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่


- สำนักงานเขต (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ


- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ. ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535


มีการทำอาหารหรือเครื่องดื่มในปริมาณมากจนอาจรบกวนผู้อื่น เช่น มีเสียงดัง หรือส่งกลิ่นเหม็นที่รุนแรง

ซึ่งรวมถึงการผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารดังนี้
- น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ำจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
- อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา หอยดอง น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
- อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
- ลูกชิ้น
- เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- บะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (เฉพาะผลิตเท่านั้น ไม่รวมเก็บสะสม แบ่งบรรจุ)
- ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
- น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์
- เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
- ไอศกรีม (เฉพาะผลิตเท่านั้น ไม่รวมเก็บสะสม แบ่งบรรจุ)
- กาแฟ (คั่ว เก็บสะสม หรือบรรจุ)
- ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
- เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา
- น้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
- น้ำแข็ง (รวมถึงการขนส่ง)
- น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืชผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
- ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
- น้ำตาล น้ำเชื่อม
- แบะแซ (น้ำเชื่อมข้าวโพด)

คุณต้อง...

ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่


- สำนักงานเขต (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ


- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

มีก๊าซหุงต้มมากกว่า 250 กก. (ประมาณ 5 ถังใหญ่)

คุณต้อง...

หากน้อยกว่า 1,000 กก. (ประมาณ 20 ถังใหญ่) ต้องแจ้งครอบครองวัตถุอันตราย ที่...

- ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ

- สำนักงานพลังงานจังหวัด (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากมากกว่า 1,000 กก. (ประมาณ 20 ถังใหญ่) ต้องขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายที่..

- ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ

- สำนักงานพลังงานจังหวัด (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ