เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

ธุรกิจร้านค้าปลีกคืออะไร​


ธุรกิจที่มีการขายสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อนำไปอุปโภคบริโภคโดยตรง และผู้ขายไม่ได้ผลิตหรือแปรรูปสินค้านั้นเอง


ร้านของคุณต้องขออนุญาตอะไรบ้าง

หากร้านของคุณ..

มีเจ้าของหรือหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ต้องการแบ่งกำไรและความรับผิดชอบจากธุรกิจนั้นร่วมกัน

คุณต้อง...

จดทะเบียนนิติบุคคล

ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด


สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล


สำหรับบริษัทจำกัด


สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499

ขายสินค้าได้ 20 บาทขึ้นไปต่อวัน หรือมีสินค้าไว้เพื่อขายมูลค่ารวม 500 บาทขึ้นไป (ยกเว้นขายเร่ และแผงลอย​)

โดยที่ร้านของคุณเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล

คุณต้อง...

จดทะเบียนพาณิชย์

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)


สำหรับบุคคลธรรมดา


สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

ขายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

คุณต้อง...

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่สำนักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

มีการขายสินค้าผ่านหน้าร้าน

คุณต้อง...

ขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือขอรับรองการเปิดใช้อาคาร

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

มีการเสนอขายสินค้าผ่านตัวแทนขายตรงหรือตัวแทนอิสระ ต่อผู้บริโภคโดยตรงที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ร้านค้า

คุณต้อง...

ขออนุญาตประกอบธุรกิจขายตรง

ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

ข้อควรรู้…

คุณไม่สามารถขายสินค้าประเภท ยา เครื่องมือแพทย์ สุรา ปุ๋ยและสินค้าชนิดอื่น ที่กฎหมายห้ามมิให้จำหน่ายนอกสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ ในธุรกิจตลาดแบบตรงและขายตรงได้

เสนอขายสินค้าผ่านสื่อ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ วิทยุ เพื่อให้ลูกค้าติดต่อกลับเพื่อซื้อของ

ทั้งนี้ไม่นับรวมการขายผ่าน Facebook, Instagram หรือ LINE

คุณต้อง...

ขออนุญาตประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

ข้อควรรู้…

คุณไม่สามารถขายสินค้าประเภท ยา เครื่องมือแพทย์ สุรา ปุ๋ยและสินค้าชนิดอื่น ที่กฎหมายห้ามมิให้จำหน่ายนอกสถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ ในธุรกิจตลาดแบบตรงและขายตรงได้

มีการขายของผ่านอินเตอร์เน็ท

เช่น เว็บไซต์ของตัวเอง ผ่านเว็บไซต์อื่น (เช่น Ebay, Amazon) หรือโซเชียลมีเดีย (เช่น Line, Facebook, Twitter, Instragram เป็นต้น)

คุณต้อง...

จดทะเบียนพาณิชย์

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)


สำหรับบุคคลธรรมดา


สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า


สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499


มีการขายอาหารหรือเครื่องดื่ม

คุณต้อง...

หากพื้นที่ร้านน้อยกว่า 200 ตารางเมตร คุณต้องแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หากพื้นที่ร้านมากกว่า 200 ตารางเมตร คุณต้องขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

มีการขายเบียร์ ไวน์ เหล้า หรือแอลกอฮอล์ประเภทอื่น ๆ

คุณต้อง...

ขออนุญาตขายสุรา

ที่กรมสรรพสามิตในพื้นที่ที่จะทำการขาย

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับหากไม่ขออนุญาตขายสุรา ตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493

มีการขายบุหรี่ ซิการ์ ยาเส้นหรือยาสูบประเภทอื่น ๆ

คุณต้อง...

ขออนุญาตขายยาสูบ

ที่กรมสรรพสามิตในพื้นที่ที่จะทำการขาย

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535

มีการขายเครื่องสำอาง (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกร่างกายเพื่อดูแลผิวพรรณ เส้นผม เล็บ) ที่นำเข้ามาเอง

คุณต้อง...

ขอแจ้งรายละเอียดการนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ที่…

- คณะกรรมการอาหารและยา (สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ

- สาธารณสุขจังหวัด (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

มีการขายยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน (ยาที่ต้องขายโดยเภสัชกรเท่านั้น) เช่น ยาลดความดันเลือด ยาคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น

คุณต้อง...

ขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ที่...

- ศูนย์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ

- สาธารณสุขจังหวัด (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับและจำคุก ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510

ข้อควรรู้…

- ต้องมีเภสัชกรประจำอยู่ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

- ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ทุกชนิดในร้านขายยา

มีการขายแผ่นภาพยนตร์ ละครซีรีย์ บันทึกคอนเสิร์ต หรือการแสดงอื่น ๆ

คุณต้อง...

จดทะเบียนพาณิชย์

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (เช่น สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด)


สำหรับบุคคลธรรมดา


สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า


สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด


ขออนุญาตเช่า แลกเปลี่ยน จำหน่าย ภาพยนตร์ ที่...

- สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ (สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ

- สำนักงานวัฒนธรรมประจำจังหวัด (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

มีการขายวีดิทัศน์ เช่น แผ่นคาราโอเกะ แผ่นเกม

คุณต้อง...

จดทะเบียนพาณิชย์

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (เช่น สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด)


สำหรับบุคคลธรรมดา


สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า


สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด


ขออนุญาตเช่า แลกเปลี่ยน จำหน่าย วีดิทัศน์ ที่...

- สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ (สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ

- สำนักงานวัฒนธรรมประจำจังหวัด (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

มีการขายหมู ไก่ หรือสัตว์อื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่

เช่น สุนัข แมว นก เป็นต้น

คุณต้อง...

ขออนุญาตค้าสัตว์

ที่ปศุสัตว์จังหวัด

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับหากไม่ขออนุญาตค้าสัตว์ ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

มีการขายซากสัตว์หรือส่วนของสัตว์ที่ตายแล้ว เช่น เนื้อ หนัง เขา

เช่น เนื้อหมูสด นมดิบ ไข่ดิบ หรือชิ้นส่วนของสัตว์อื่นๆที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป เป็นต้น

คุณต้อง...

ขออนุญาตค้าซากสัตว์

ที่ปศุสัตว์จังหวัด

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับหากไม่ขออนุญาตค้าสัตว์ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

มีการขายข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลืองหรือเมล็ดพันธุ์ควบคุมอื่น ๆ

เมล็ดพันธุ์ควบคุมมีทั้งสิ้น 44 ดังนี้


1. กระเจี๊ยบเขียว
2. กระเทียมใบ
3. กะหล่ําปลี
4. กะหล่ำาดอก
5. คะน้า
6. บรอคโคล
7. ข้าวเปลือก
8. ข้าวโพด
9. ข้าวโพดหวาน
10. ข้าวฟ่าง
11. แคนตาลูป
12. แตงเทศ
13. เมล่อน
14. แตงกวา
15. แตงร้าน
16. แตงโม
17. ถั่วฝักยาว
18. ถั่วลันเตา
19. ถั่วเขียว
20.ถั่วเขียวผิวดํา
21. ถั่วเหลือง
22. ทานตะวัน
23. บวบเหลี่ยม
24. ปาล์มน้ำามัน
25. ผักกาดกวางตุ้ง
26. ผักกาดขาว
27. ผักกาดเขียว
28. ผักกาดหอม
29. ผักกาดหัว
30. ผักชี
31. ผักบุ้งจีน
32. ฝ้าย
33. พริก
34. ฟักทอง
35. ฟัก
36. แฟง
37. มะระจีน
38. มะระขี้นก
39. มะเขือยาว
40. มะเขือม่วง
41. มะเขือเปราะ
42. มะเขือเทศ
43. หอมหัวใหญ่
44. มะละกอ

คุณต้อง...

ขออนุญาตค้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม ที่...

- สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร)

- สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

มีการขายข้าวโพดป่น ปลาป่น หรืออาหารสำหรับสัตว์อื่น ๆ

อาหารสัตว์ควบคุมแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้
1) วัตดุดิบ มี 25 ชนิด :

1.1 กากถั่วเหลือง
1.2 ถั่วเหลืองอบ
1.3 กากถั่วลิสง
1.4 รำสกัดน้ำมัน
1.5 ข้าวโพดป่นเกรด 1
1.6 ข้าวโพดป่นเกรด 2
1.7 โปรตีนข้าวโพดหรือกลูเทนข้าวโพด
1.8 กากดีดีจีเอส
1.9 กากเรปซีดหรือกากคาโนลา
1.10 กากเมล็ดทานตะวัน
1.11 ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 1
1.12 ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 2
1.13 ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 3
1.14 ปลาและกระดูกปลาป่น
1.15 เนื้อป่น
1.16 เนื้อป่นสกัดไขมัน
1.17 เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีนร้อยละ 50)
1.18 เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีนร้อยละ 45)
1.19 เนื้อสัตว์ปีกป่น
1.20 ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น
1.21 ขนสัตว์ปีกป่น
1.22 ข้าวสาลีเมล็ด
1.23 กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
1.24 กากปาล์มทั้งหมด
1.25 รำข้าวสาลี

2) ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ มี 8 ชนิด :

2.1 นมผงสำหรับสัตว์
2.2 หางนมผงขาดมันเนยสำหรับสัตว์
2.3 หางนมผงพร่องมันเนยสำหรับสัตว์
2.4 หางนมผงดัดแปลงสำหรับสัตว์
2.5 หางเนยผงสำหรับสัตว์
2.6 อาหารแทนนมสำหรับสัตว์
2.7 หางเนยผงดัดแปลงสำหรับสัตว์
2.8 หางเนยผงผ่านกระบวนการสำหรับสัตว์

3) วัตถุผสมแล้ว มี 6 ชนิด :

3.1) หัวอาหารสัตว์
3.2) อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป
3.3) สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
3.4) อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน
3.5) อาหารคบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง
3.6) อาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง

4) อาหารเสริมสำหรับสัตว์ มี 4 ชนิด

4.1 อาหารเสริมโปรตีน
4.2 อาหารเสริมแร่ธาตุ
4.3 อาหารเสริมวิตามิน
4.4 อาหารเสริมไขมัน

คุณต้อง...

ขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ที่ปศุสัตว์จังหวัด

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับหากไม่ขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

มีการขายปุ๋ย

คุณต้อง...

ขออนุญาตค้าปุ๋ย ที่...

- สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือ

- สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับหากไมขออนุญาตค้าปุ๋ย ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ. 2518

มีการขายอัญมณี และเครื่องประดับที่ทำจากอัญมณี

คุณต้อง...

จดทะเบียนพาณิชย์

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)


สำหรับบุคคลธรรมดา


สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า


สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

หากไม่ปฏิบัติตาม…

คุณอาจถูกปรับ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ