เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

10.ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ


สถิติตลาดการเงิน

สถิติเกี่ยวกับตลาดการเงินที่สะท้อนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินและตลาดทุน ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลการบริหารสภาพคล่องของ ธปท. ข้อมูลหลักทรัพย์ในตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน รวมถึงราคาทองคำ)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย

ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาส และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ประเด็น/รายงานภาวะเศรษฐกิจรายเดือน ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง การผลิต โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ภาวะเศรษฐกิจไทย

ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยในภาพรวม โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจการเงินรายเดือน

ภาวะเศรษฐกิจการเงินรายเดือนและการวิเคราะห์ / การพยากรณ์แนวโน้มที่สำคัญในตลาดโลก

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


โครงการศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแผนการศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไป ภายใต้โครงการศึกษา Thailand’s future growth   เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแนวทางในการเติบโตทางเศรษฐกิจในทุกมิติที่สำคัญต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายของ ธปทรวมทั้ง ร่วมผลักดันและเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสมแก่ภาครัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


[กลับไปด้านบน]


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ