เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

3.สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)


มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs โดย BOI

เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่ระดับสากล คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงมีประกาศที่ 5/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ตามประเภทกิจการที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมีศักยภาพ จำนวน 38 ประเภท โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้น 2 ปี จากเกณฑ์ปกติ

ดูประกาศเพิ่มเติม

บัญชีประเภทกิจการและเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจ SMEs

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุนนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปข้อมูลในเล่มประกอบด้วย สิทธิประโยชน์ บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนและประกาศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอรับการส่งเสริม

เนื่องจากนโยบายและหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ และบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ www.boi.go.th หรือสอบถามข้อมูลที่ อีเมล: head@boi.go.th หรือศูนย์บริการลงทุน โทร. 0 2553 8111 และ0 2553 8216

 

OSS Center

ศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

บริการ SMEs ครบวงจร ในการเริ่มต้นธุรกิจ ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านการพัฒนามาตรฐาน สินค้าและบริการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และก้านการค้า การตลาด การส่งออก พัฒนาความรู้และทักษะแก่ SMEs เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามวงจรธุรกิจ


ข้อมูลและสถานการณ์ SMEs

แหล่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป จากสำนักข้อมูลและวิจัย สสว. ทั้งในด้านของข้อมูลและรายงานสถานการณ์ณ์ณ์ SMEs ข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยธุรกิจ SMEs และบทความ งานวิจัยที่น่าสนใจ

 

เอกสารเผยแพร่ที่น่าสนใจสำหรับ SME

 

การลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ประกอบการ SME 

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs หรือการสมัครสมาชิก สสว. จะทำให้ สสว. หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถทราบถึงการประกอบกิจการของ SMEs และสามารถประมวล รวบรวม หรือปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ให้ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำมาตรการส่งเสริม SMEs หรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้ตรงกับความต้องการของ SMEs แต่ละกลุ่มธุรกิจ แต่ละพื้นที่ ในระยะแรก การขึ้นทะเบียนนี้เป็นไปตามความสมัครใจ แต่ในระยะต่อไป อาจกำหนดให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนหากต้องการเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ

สิทธิประโยชน์จากสสว.และองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน


[กลับไปด้านบน]


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ