เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

2.การได้รับสินเชื่อ


ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตที่นักลงทุนสามารถค้นหา / ขอรับ ไปประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลสิทธิทางกฎหมาย เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงกลไกในการส่งเสริมปกป้องนักลงทุน และผู้ให้กู้ในประเทศไทย ทั้งด้านของสิทธิในหลักประกัน และการได้รับเงินกู้คืนในกรณีที่ผู้กู้ไม่มีความสามารถชำระเงินกู้ หรือประสบปัญหาล้มละลาย

1. การตรวจสอบข้อมูลเครดิต
2. การขอสินเชื่อ
3. สิทธิทางกฎหมายด้านหลักประกัน
4. สิทธิทางกฎหมายด้านล้มละลาย

1. การตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ในประเทศไทยหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลเครดิต คือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งมีการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลเครดิตให้แก่สถาบันการเงินสมาชิก โดยที่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล สามารถใช้สิทธิตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้

สถานที่ยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร) กรณีบุคคลธรรมดา
1. ตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง ค่าบริการ 100 บาท ที่
    1.1 ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ปากซอยสุขุมวิท 25 อาคารกลาสเฮาส์ (ชั้นใต้ดิน) ปากซอยสุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท ในวันทำการ เวลา 9.00-16.30 น. (ไม่รับนิติบุคคล) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    1.2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 ในวันทำการ 9.00-16.30 น.
    1.3 สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง ภายในสถานี ในวันทำการ 9.00-18.00 น.
    1.4 ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 4 ติดประกันสังคม ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00
    1.5 G Point ห้างเซ็นทรัลเวิลด์โซนจิวเวลรี่ ชั้น 1 ทุกวันอังคาร-พุธ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 11.00-18.00 (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)
    1.6 CITI เดอะมอลล์บางกะปิ งามวงศ์วาน และเมกา บางนา เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น. (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)
    1.7 AEON อิมพีเรียลสำโรง  เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น. (ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)
2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วัน ค่าบริการ 150 บาท ทำรายการได้ที่
    2.1 ใช้บริการเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา กรุงไทย ธนชาต ธอส แลนด์แอนด์เฮาส์ ทุกสาขา โดยใช้บัตรประชาชนของตนเอง
    2.2 ใช้บัตร ATM กรุงไทย ไทยพาณิชย์ ใช้บัตร ATM ของธนาคารนั้น และทำรายการผ่านหน้าจอ
    2.3 ใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับแอพของธนาคารกรุงไทย เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน
    2.4 ใช้บริการธนาคารออนไลน์ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบคำขอบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

สถานที่ยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร) กรณีนิติบุคคล

สามารถยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ได้ทางไปรษณีย์ โดยบริษัท จะจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตของท่านให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของท่านเท่านั้น
ขั้นตอนในการยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์

1. นิติบุคคลกรอกรายละเอียด แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตนิติบุคคล (แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตนิติบุคคล) พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้

• สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

• กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจตรวจสอบข้อมูลเครดิต-นิติบุคคล 

2. ชำระค่าบริการตรวจสอบข้อมูลเครดิต เป็นแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) สั่งจ่าย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ตามอัตราค่าบริการที่ท่านได้เลือกในแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ดังนี้

        • แบบที่ 1 รายงานข้อมูลเครดิต 1 ฉบับ ครั้งเดียว อัตราค่าบริการ 220 บาท *รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์จำนวน 20 บาทแล้ว* 

        • แบบที่ 2 รายงานข้อมูลเครดิต 2 ฉบับ รายครึ่งปี อัตราค่าบริการ 400 บาท ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์ 

        • แบบที่ 3 รายงานข้อมูลเครดิต 4 ฉบับ รายไตรมาส อัตราค่าบริการ 700 บาท ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์

        • แบบที่ 4 รายงานข้อมูลเครดิต 6 ฉบับ ราย 2 เดือน อัตราค่าบริการ 950 บาท ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์

3. จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1-2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึง

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 

        ส่วนบริหารเจ้าของข้อมูล

        เลขที่ 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

        (สำนักงานใหญ่) ชั้น 2 อาคาร 2

        ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง 

        กรุงเทพมหานคร 10320

4. บริษัท จะส่งรายงานข้อมูลเครดิต ให้กรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของนิติบุคคลเท่านั้น


หมายเหตุ 

- โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ลงในแบบคำขอ เพื่อใช้ในกรณีที่บริษัท ต้องการสอบถามเพิ่มเติม

- กรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต และจะส่งเอกสาร พร้อม Cashier Cheque คืนให้แก่ผู้ขอ

- กรณียื่นขอตรวจสอบเนื่องจากได้รับการปฏิเสธการให้สินเชื่อ หรือได้รับการขึ้นค่าบริการจากสถาบันการเงิน ท่านต้องมีหนังสือแจ้งปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมีข้อความว่าเป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด แนบมาพร้อมกับแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตเป็นหลักฐาน โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งจะได้รับการยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

- กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนบริหารเจ้าของข้อมูล โทรศัพท์ 0-2643-1250


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โทร.0-2643-1250  

2. การขอสินเชื่อ

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ของรัฐทั้งในรูปแบบธนาคารของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และธนาคารพาณิชย์ภาคเอกชน มีการดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อผู้ประกอบการทั้งรายย่อย และรายใหญ่ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ 

ธนาคารของรัฐ / รัฐวิสาหกิจที่มีบริการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ

[กลับไปด้านบน]

3. สิทธิทางกฎหมายด้านหลักประกัน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระบุไว้ว่าประเภทของหลักประกัน แบ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

[กลับไปด้านบน]

4. สิทธิทางกฎหมายด้านล้มละลาย

[กลับไปด้านบน]

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ