เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

1.การจดทะเบียนทรัพย์สิน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง


ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งในการจดทะเบียนทรัพย์สินมีหลายกรณี เช่น การจดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองอสังหาริมทรัพย์ทั้งกรณีประกาศและไม่ต้องประกาศ การจดทะเบียนเช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งกรณีประกาศและไม่ต้องประกาศ การจดทะเบียนเช่า การจดทะเบียนโอนมรดก การจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
ท่านสามารถสืบค้นรายละเอียดและคู่มือเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดิน เช่น คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนที่ดินและอสังหาริมทรพย์อื่น เป็นต้น ได้ที่นี่

ตัวอย่าง: กรณีจดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ

ขั้นตอนจะประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ การขอหนังสือสำคัญจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการจดทะเบียนทรัพย์สิน ณ สำนักงานที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย


1. การขอหนังสือสำคัญ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดําเนินการเพิ่มช่องทางการบริการข้อมูลธุรกิจ โดยในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการพัฒนาการให้บริการ จากที่ต้องให้ทางกรมส่งเอกสารหรือมารับเอกสารเอง เป็นการผู้ขอรับบริการสามารถรับหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e–Certificate)ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มให้บริการครั้งแรกในวันที่ 20 มกราคม 2555 

การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดจากความร่วมมือในการทํา MOU(Memorandums of Understanding) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นพันธมิตรจํานวน 6แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต ซึ่งมีจุดให้บริการรวม 5,607 สาขา ได้ตกลงให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสาขาของธนาคาร โดยมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ สําหรับธนาคารผู้ให้บริการ ซึ่งผู้รับบริการสามารถทํารายการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  หรือผ่านทางธนาคาร (Walk In) โดยสามารถเลือกชําระเงิน และขอรับเอกสาร ได้ที่สาขาของธนาคาร 


ท่านสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ที่นี่ 

นอกจากนี้ ผู้รับบริการสามารถขอเอกสารจากบริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอกนิกส์ผ่านธนาคารได้ดังนี้ 

1) หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

2) รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด 

3) หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

4) รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนและงบการเงิน การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

5) รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน ทะเบียนสมาชิกสมาคมการค้าและหอการค้า


ระบบบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คู่มือการใช้งานระบบบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์: การขอหนังสือรับรอง / คัดสำเนา


ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้บริการ e-Certificate ได้ 2 รูปแบบ คือ 2 รูปแบบ คือ 1) รับบริการผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ พิมพ์ใบชำระเงิน นำไปชำระค่าบริการ ที่ธนาคารและรับเอกสารพร้อมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ และ 2) รับบริการที่ธนาคาร โดยกรอกคำขอยื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อทำคำขอผ่านเว็บไซต์ ชำระเงินและรับเอกสารพร้อมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ 

เนื่องจากขณะนี้ ธนาคารแต่ละแห่งอาจให้บริการไม่ครอบคลุมเอกสารทุกประเภท และสาขาที่ให้บริการ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการของธนาคารแต่ละแห่งได้ ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 / ธนาคารกรุงไทย โทร.1551 / ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888 / ธนาคารออมสิน โทร.1115 / ธนาคารธนชาต โทร.1770 / ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 หรือ 02-722-2222

[กลับไปด้านบน]


2. การจดทะเบียนทรัพย์สิน

ผู้ซื้อและผู้ขายที่จะทำนิติกรรมการซื้อขายทรัพย์สิน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานที่ดินทุกแห่ง โดยมีขั้นตอนโดยทั่วไปดังตัวอย่างด้านล่าง


เอกสารหลักฐานการขอจดทะเบียน: ผู้ประสงค์จะติดต่อทำธุรกรรมกับกรมที่ดิน เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนประเภทต่าง ๆ จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นรายการเอกสารขั้นพื้นฐาน ในบางธุรกรรมอาจต้องมีการยื่นเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสืบค้นได้จาก ศูนย์รวมข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน โดยเลือกเมนู เลือกดูตามหน่วยงาน > กระทรวงมหาดไทย > กรมที่ดิน

กรณีบุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว)

 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 • ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
 • มรณบัตรคู่สมรส
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 • ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง

กรณีนิติบุคคล

 • โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ข้อบังคับของนิติบุคคล
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
 • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ
 • บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
 • รายงานการประชุมนิติบุคคล

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการจดทะเบียนและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
[กลับไปด้านบน]


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ