เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

3.การคุ้มครองนักลงทุน


ส่วนนี้จะให้ข้อมูลในประเด็นสำคัญที่จำเป็นในการคุ้มครองนักลงทุน ในกรณีบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียน

1. การเปิดเผยข้อมูล
2. ความรับผิดชอบของกรรมการ
3. ความสะดวกในการฟ้องร้องของผู้ถือหุ้น
4. ธรรมาภิบาล

1. การเปิดเผยข้อมูล

นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ดังต่อไปนี้

เป็นข้อมูลสำคัญที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
เงื่อนไข:
- ต้องจัดส่งตามงวดเวลาที่กำหนด
- ต้องผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ กลต. ให้ความเห็นชอบ
ประเภทข้อมูล
- ข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส
- งบการเงินประจำปี

เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับ บริษัท เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และการ บริหารจัดการ ฐานะการเงิน และผลการ ดําเนินงาน ปัจจัยความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งน้ี ให้รวมถึงข้อมูลธุรกรรมในส่วนที่เป็น ผลประโยชน์ทับซ้อน
เงื่อนไข:
- ส่งให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประเภทข้อมูล:
- แบบแสดงรายการข้อมูลประขำปี (แบบ 56-1)

เป็นข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ให้รวมถึงข้อมูลธุรกรรมในส่วนที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
เงื่อนไข:
- ส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามุญประจำปี (ซึ่งการประชุมจะต้องจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี)
- ส่งสำเนาให้สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประเภทข้อมูล:
- รายงานประจำปี (แบบ 56-2)


เงื่อนไข:
1. กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในธุรกรรมที่มีทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รายงานเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า
3. จะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น สำหรับรายการที่มีข้อกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ก่อนดำเนินการธุรกรรมนั้นๆ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง
4. ให้เปิดเผยธุรกรรมสำคัญต่อสาธารณะ ตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ถือหุ้น
5. ผู้ตรวจสอบอิสระ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระ ทบทวนธุรกรรมและให้ความเห็นก่อนที่จะดำเนินการ
ประเภทข้อมูล:
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น รายการซื้อขายสินทรัพย์สำคัญ

2. ความรับผิดชอบของกรรมการ

กรรมการมีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้

สำหรับข้อมูลด้านอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้น สามารถศึกษา พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ได้ที่นี่
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โทร. 1207

[กลับไปด้านบน]

3. ความสะดวกในการฟ้องร้องของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิฟ้องร้องตามกฎหมายได้ดังนี้

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลด้านอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้จาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทร. 02 229 2222

[กลับไปด้านบน]

4. ธรรมาภิบาล

  • บริษัทมหาชนจำกัดที่มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนจะต้องจัดให้มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้
  • เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน บริษัทจดทะเบียนควรแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
  • การเข้าทำรายการขนาดใหญ่/มีนับสำคัญ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากไม่เข้าข้อยกเว้นตามที่กำหนด

  • การเปลี่ยนแปลงสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  • ในกรณีที่มีผู้ที่จะเข้ามาครอบงำกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยการได้มาซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ขึ้นไป ต้องจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
  • การกำหนดข้อจำกัดในการโอนหุ้นจะทำได้เฉพาะเพื่อการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษํท หรือเพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าว
  • อนุญาตให้มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันได้ตามสัดส่วนที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 25 เว้นแต่ในกรณีที่เป็นบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ห้ามมิให้มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ผู้ประกอบการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน หรือ การคุ้มครองนักลงทุน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โทร. 1207 หรือ โทร. 02-695-9999 หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทร. 02-009-9999

[กลับไปด้านบน]

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ