เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

5.การจัดหาแรงงาน


ส่วนนี้จะให้ข้อมูลในประเด็นสำคัญที่จำเป็นในการจัดหาแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และแรงงานต่างด้าวช่างฝีมือชำนาญการ

กรณีที่ต้องการแรงงานต่างด้าว

ผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  ลาว และกัมพูชาเข้าทำงาน ต้องแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่  หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ / นายจ้าง และเป็นสถานที่ที่คนต่างด้าวจะทำงาน

คู่มือประชาชนการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)

คู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)

คู่มือประชาชนการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

แบบฟอร์ม เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการติดต่อราชการด้านการบริหารแรงงานต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน


หากผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะได้รับสิทธิประโยชน์โดยได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน อนุญาตให้นำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FAQ 108 คำถามด้านการลงทุน > ช่างฝีมือ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมการจัดหางาน โทร. 1694

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โทร. 02-553-8111

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 โทร. 02-209-1100


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ