เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

ภาพรวมประเทศไทย


เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Indicators)

                    เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics)

                            รายงานภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของนักลงทุนประกอบด้วยรายงานภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม (Economic Performance) ภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาส (QGDP) รายได้ประชาชาติของประเทศไทย (National Income: NI) การค้าระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วยสถิติการนำเข้า ส่งออก ดุลการค้า รวมทั้งสถิติการค้าชายแดน 

                            ข้อมูลเพิ่มเติม

                            รายงานภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑

                            รายงานภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาส

                            รายได้ประชาชาติของประเทศไทย 

                            สถิติการนำเข้า ส่งออก และดุลการค้า (ในรูปแบบภาษาไทย)

                            สถิติการนำเข้า ส่งออก และดุลการค้า (ในรูปแบบภาษาอังกฤษ)

                            สถิติการค้าชายแดน

                            ที่มาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงพาณิชย์

                    การคลังและตลาดการเงิน (Fiscal Statistics and Financial Markets)

                            ข้อมูลแสดงสถานะทางการเงินการคลังส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมและระดับความน่าเชื่อถือของประเทศ โดยมีข้อมูลสถิติด้านการคลังซึ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของรัฐรวมทั้งระดับหนี้สาธารณะของประเทศ ส่วนข้อมูลตลาดการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อมูลที่สำคัญ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rates) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates) ตลาดทุน (Capital Market) ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการ

                            ข้อมูลเพิ่มเติม

                            สถิติการคลัง

                            ดัชนีเศรษฐกิจและการเงิน (ในรูปแบบภาษาไทย

                            ดัชนีเศรษฐกิจและการเงิน (ในรูปแบบภาษาอังกฤษ)

                            ที่มาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย

                    การใช้จ่ายภาครัฐ

                            รัฐบาลไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างสมบูรณ์ โดยผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศไทยแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บรายได้ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไปยังหน่วยงานและพื้นที่ต่าง ๆ และโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) หรือภาษีไปไหนที่ประมวลข้อมูลที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานของรัฐและนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและวางแผนธุรกิจได้เป็นอย่างดี

                            ข้อมูลเพิ่มเติม

                            เว็บไซต์ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ 

                            ที่มาสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี


รายงานภาวะสังคม

                    รายงานภาวะสังคมช่วยให้นักลงทุนทำความเข้าใจภาวะสังคมของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการวางแผนการลงทุน การประกอบธุรกิจ การจ้างงาน และการใช้ชีวิตในประเทศไทย ข้อมูลสำคัญ เช่น ภาวะการทำงานของประชากร หนี้สินครัวเรือน การเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นต้น

                    ข้อมูลเพิ่มเติม    

                    รายงานภาวะสังคม

                    ข้อมูลตัวชี้วัดภาวะสังคม

                    ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี


นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

                    นโยบายส่งเสริมการลงทุน

                            รัฐบาลไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน รวมทั้งการลงทุนในจังหวัดชายแดนและการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : EEC) นอกจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ยังมีโครงการ Smart Visa ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมทั้งผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ (Startup) ให้สามารถเข้ามาทำงานและประกอบธุรกิจในประเทศไทยในง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

                            ข้อมูลเพิ่มเติม

                            การส่งเสริมการลงทุน : ภาวะการส่งเสริมการลงทุน 

                            การส่งเสริมการลงทุน : ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

                            การส่งเสริมการลงทุน : SMART Visa

                            ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี

                    เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridorหรือ EEC

                            รัฐบาลไทยได้จัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC ขึ้นโดยมีการตราพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา เขตพัฒนาพิเศษครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่รัฐบาลจะส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical & Wellness Tourism) ซึ่งเป็นการยกระดับต่อยอดอุตสาหกรรมปัจจุบันไปสู่ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม  (Robotics)  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) และอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มีมติให้เพิ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC อีก อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา

                            ขณะนี้ รัฐบาลไทยกำลังเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสนามบินอู่ตะเภา โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา สุวรรณภูมิ และดอนเมือง เขตส่งเสริมนวัตกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นต้น

                            ข้อมูลเพิ่มเติม

                            เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

                            ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักนายกรัฐมนตรี

                   นโยบายสนับสนุนการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

                            รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและอันดับของประเทศในการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยธนาคารโลก (World Bank) โครงการที่สำคัญคือ การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสาขาต่าง ๆ อย่างครบวงจรตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจไปจนถึงการปิดกิจการ และยังมีบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนผ่านเว็บไซต์นี้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านค้าปลีก ธุรกิจ Co-working space เป็นต้น ถือเป็นบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) สำหรับผู้ประกอบและนักลงทุนอย่างแท้จริง

                            ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักนายกรัฐมนตรี

                  กฎหมาย

                            ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถติดตามสถานะและเนื้อหาอย่างเป็นทางการของร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งเนื้อหาฉบับสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันของพระราชบัญญัติทุกฉบับในประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                            ข้อมูลเพิ่มเติม

                            สถานะของร่างพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

                            เนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับสมบูรณ์

                            คำแปลพระราชบัญญัติเป็นภาษาอังกฤษ

                            ที่มา: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี


ผลการดำเนินงานของรัฐบาล

                    ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการและนโยบายสำคัญทุกด้านของรัฐบาลไทยได้จากรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลซึ่งเผยแพร่เป็นประจำทุกปี

                    ข้อมูลเพิ่มเติม

                    รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล

                    ที่มา: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ