เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

7.การชำระค่าสาธารณูปโภค


ปัจจุบันการชำระค่าสาธารณูปโภคแก่รัฐวิสาหกิจ เช่น ค่าใช้ไฟฟ้า ค่าใช้น้ำประปา ค่าใช้บริการโทรศัพท์ มีความสะดวกมากขึ้น มีช่องทางการชำระเงินที่มีความหลากหลายให้เลือก โดยสามารถชำระตรงไปยังผู้ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน หรือสามารถชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ของธนาคารที่ผู้ประกอบการมีบัญชีอยู่ก็ได้

1. การชำระค่าไฟฟ้า : การไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ)
2. การชำระค่าไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. การชำระค่าประปา : การประปานครหลวง
4. การชำระค่าประปา : การประปาส่วนภูมิภาค
5. การชำระค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)


1. การชำระค่าไฟฟ้า : การไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ)

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับการชำระค่าไฟฟ้าในหลายช่องทาง ดังนี้
ตารางสรุปช่องทางและผู้ให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

1. ชำระที่ทำการ กฟน. และสาขาย่อย 
การชำระค่าไฟฟ้า ณ ที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง ท่านสามารถชำระค่าไฟฟ้าด้วยเงินสด หรือเช็ค โดยนำใบเจ้งค่าไฟฟ้าไปแสดง ณ สำนักงานที่ให้บริการ ได้แก่การไฟฟ้านครหลวงเขต 18 แห่ง และสาขาย่อย 13 แห่ง ระหว่างเวลา 07.30 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย
หมายเหตุ
กรณีชำระเป็นเช็ค รับชำระเฉพาะเช็คภายในเขตสำนักหักบัญชี (Clearing) เดียวกันโดยมุมบนด้านซ้ายของเช็คโปรดขีดคร่อมระบุ A/C Payee Only และที่ด้านหลังเช็คโปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งเลขที่บัญชีแสดงสัญญาด้วย
ตรวจสอบสถานที่ทำการและแผนที่ของที่ทำการ

2. ชำระที่เคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า
ลูกค้าสามารถใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าโดยนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปที่เคาน์เตอร์รับชำระซึ่งมีเงื่อนไขการรับชำระดังนี้
1. รับชำระเฉพาะเงินสด (ยอดค่าไฟฟ้าต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าต้องไม่เกินวงเงินรับชำระที่บริษัทตัวแทนให้บริการ)
2. คิดค่าธรรมเนียมชำระ 10 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
3. การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
    กรณีธนาคาร จะออกใบรับเงินให้เป็นหลักฐานการชำระเงิน ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจะออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีส่งให้ทางไปรษณีย์ต่อไป
    กรณีบริษัทตัวแทน จะออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ  พร้อมใบเสร็จค่าบริการให้ทันที ทั้งนี้หากต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบกรุณาแจ้งให้พนักงานรับชำระทราบด้วย
4. รับชำระเฉพาะใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายในกำหนดชำระ และไม่มียอดค้างชำระ

3. การชำระผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
การชำระค่าไฟฟ้าโดยวิธีนี้ การไฟฟ้านครหลวงรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารแทนลูกค้า ลูกค้าจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม อีกทั้ง ยังสามารถตรวจสอบยอดค่าไฟฟ้าได้ล่วงหน้าก่อนหักบัญชีเงินฝาก จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ส่งให้ล่วงหน้า  
เอกสารที่ต้องใช้
1. ใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด
2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสาร ใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (Download แบบฟอร์ม พร้อม ตัวอย่าง ได้ที่นี่)
2. แจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากทั้งประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน หรือที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตทุกเขต และสาขาย่อยทุกสาขา 
3. ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อเริ่มให้บริการประมาณ 1 รอบบิล 

4. การชำระผ่านระบบหักบัญชีบัตรเครดิต
การชำระค่าไฟฟ้าด้วยวิธีนี้ การไฟฟ้านครหลวงรับภาระค่าธรรมเนียมการใช้บริการแทนลูกค้า ลูกค้าจึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้ง การไฟฟ้านครหลวงจะจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดค่าไฟฟ้าก่อนถึงวันหักบัญชีได้ 
ขั้นตอนการใช้บริการ
1.  กรอบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตที่ท่านมีบัตรอยู่เพื่อขอใช้บริการ โดยแนบเอกสารสำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด
2.  ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อเริ่มให้บริการประมาณ 1 รอบบิล

5. การชำระผ่านตู้ ATM
เงื่อนไขการรับชำระ
1. รับชำระเฉพาะใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายในกำหนด และไม่มียอดค้างชำระ
2. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการชำระ 10 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
วิธีการชำระ
ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่ตู้  ATM ของธนาคารที่ท่านมีบัตรอยู่ โดยมีขั้นตอนการชำระดังนี้
1. สอดบัตร
2. กดรหัสส่วนตัว
3. เลือกชำระค่าสาธารณูปโภค เลือกชำระค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง
4. สแกนบาร์โค้ด หรือ กดเลขที่บัญชีแสดงสัญญา และกดหมายเลขใบแจ้งค่าไฟฟ้า 11 หลัก พร้อมระบุจำนวนเงินตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า 
5. กดยืนยันการชำระเงิน 
6. รับใบรับเงินและใบรับเงินค่าธรรมเนียมการชำระ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
7. การไฟฟ้านครหลวงจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านต่อไป
ตู้ ATM ของธนาคารที่ให้บริการ ธนาคารให้บริการรับชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารตรงตามบัตรที่ท่านมีอยู่ ซึ่งมีธนาคารดังต่อไปนี้

6. การชำระผ่านทาง Internet - Mobile Banking
เป็นบริการที่ท่านสามารถทำรายการผ่านเว็ปไซต์ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ ผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking
เงื่อนไขและวิธีการชำระเงิน
1. รับชำระเฉพาะใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายในกำหนด และไม่มียอดค้างชำระ
2. เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 10 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
3. ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารที่ให้บริการ และมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
4. ติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งความประสงค์ และกำหนด Username และ Password เพื่อใช้ในการเข้าทำรายการ
5. ดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking ที่ทางธนาคารกำหนด 
6. ยืนยันการชำระเงินและเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะได้รับข้อความแจ้งการทำรายการทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน
7. การไฟฟ้านครหลวงจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านต่อไป

7. การชำระผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
เงื่อนไขการรับชำระ
1. รับชำระเฉพาะใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายในกำหนด และไม่มียอดค้างชำระ
2. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการชำระ 10 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
3. ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารที่ให้บริการ และมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
4. ติดต่อธนาคารเพื่อขอรับ User ID 

วิธีการชำระ
1. กดเบอร์โทรศัพท์ของธนาคารที่เปิดให้บริการ
2. กดรหัสส่วนตัว
3. เลือกชำระค่าสาธารณูปโภค เลือกชำระค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง
4. กดเลขที่บัญชีแสดงสัญญา 9 หลัก
5. กดเลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า  11 หลัก
6. ระบุจำนวนเงินให้ตรงตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า
7. กรณีที่ทำรายการจากเครื่อง FAX เครื่องจะบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรับเงิน พร้อมใบค่าธรรมเนียมให้
8. การไฟฟ้านครหลวงจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านต่อไป

ธนาคารที่ให้บริการ และเลขหมายโทรศัพท์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333 หรือ 0-2645-5555
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1551
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777

8. การชำระผ่านระบบ  Mobile  Phone
เงื่อนไขและวิธีการรับชำระ
1. รับชำระเฉพาะใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายในกำหนด และไม่มียอดค้างชำระ
2. ยอดค่าไฟฟ้าต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าต้องไม่เกินวงเงินรับชำระที่บริษัทตัวแทนกำหนด
3. เสียค่าธรรมเนียมการชำระ 10 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
4. ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารหรือบริษัทตัวแทนที่ให้บริการ และมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือกระเป๋าเงินของบริษัทตัวแทน
5. ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารและบริษัทตัวแทน 
6. ดำเนินการตามขั้นตอนการชำระของธนาคารหรือบริษัทตัวแทนกำหนด
7. เมื่อดำเนินการชำระเรียบร้อยแล้วจะได้รับแจ้งการยืนยันแสดงทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือ (Short Message) เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน
8. การไฟฟ้านครหลวงจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ท่านต่อไป 

รายชื่อตัวแทนที่ให้บริการ  

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อบริการ ATM SIM
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อบริการ SCB Easy M-Pay
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อบริการ Beep & Bill
บริษัท แอดวานซ์ mPAY จำกัด ภายใต้ชื่อบริการ mPAY
บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด,  TrueMoney Wallet แอพพลิเคชั่นบนมือถือ  

9. MEA e-service
การไฟฟ้านครหลวง เปิดให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ MEA e-Service โดยสามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน หรือทางโมบายล์แอพพลิเคชั่น
ระบบ MEA e-Service 
สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ลงทะเบียนที่นี่ 
แอพพลิเคชั่น MEA Smart Life ระบบ iOS หรือ Android 

สอบถามเพิ่มเติม การไฟฟ้านครหลวง โทร.1130

2. การชำระค่าไฟฟ้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับการชำระค่าไฟฟ้าในหลายช่องทาง ดังนี้
1. ชำระที่ทำการ กฟภ. และสาขาย่อย
การชำระค่าไฟฟ้า ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, PEA shop ณ ศูนย์การค้าชั้นนำ หรือรถ Mobile Office โดยนำใบเจ้งค่าไฟฟ้าไปแสดง ณ สำนักงานที่ให้บริการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย
ตรวจสอบสถานที่ทำการและแผนที่ของที่ทำการ
2. ผ่านตัวแทนเก็บเงินที่ได้รับแต่งตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. ผ่านตัวแทนจุดบริการที่มีสัญลักษณ์ (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)

 • บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ ที่ทำการไปรษณีย์
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานบริการ ทีโอที
 • บริษัทแอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด
 • บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด
 • ห้างสรรพสินค้า โลตัส
 • ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ (เซ็นเพย์)
 • ห้างบิ๊กซี
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • เพย์สบาย (แจ๋ว)

4. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (มีค่าบริการตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)

5. หักบัญชีบัตรเครดิต (มีค่าบริการตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
 • บริษัท กรุงศรีอยุธยา จำกัด
 • บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด​
 • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)​
 • บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)​
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.​
 • บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)​
6. ผ่านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (ค่าบริการตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

7. ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)

8. PEA e-Pay
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ PEA e-Pay โดยสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 
ระบบ PEA e-Pay 
สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ลงทะเบียนที่นี่ 
สอบถามเพิ่มเติม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129
[กลับไปด้านบน]


3. การชำระค่าประปา : การประปานครหลวง

การประปานครหลวง เปิดรับการชำระค่าประปาในหลายช่องทาง ดังนี้

1. ชำระด้วยตนเองที่สำนักงานบริการ
สามารถชำระค่าประปาได้ที่
สำนักงานบริการประปาทุกสาขา ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 ค้นหาสำนักงานการประปานครหลวงทั้ง 16 แห่ง
สำนักงานการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ เวลา 8.30 - 15.30 แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่

2. ชำระที่ตัวแทนชำระเงิน
เฉพาะใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้และไม่มีค่าน้ำค้างชำระเดือนก่อน
รายละเอียดตัวแทนชำระเงิน และค่าธรรมเนียมชำระเงิน

3. หักบัญชีธนาคาร
ท่านสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก หรือที่สำนักงานสาขาประปา โดยสำนักงานประปาสาขาจะดำเนินการนำส่งเอกสารให้กับธนาคาร ซึ่งจะทำการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติการหักบัญชี เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วการประปานครหลวงจะแจ้งให้ทราบว่าจะเริ่มหักบัญชีตั้งแต่เดือนใด และการประปานครหลวงจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้ท่านทราบล่วงหน้าทุกเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ที่หักบัญชีแล้วของทุกเดือน
รายละเอียดธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ (บางแห่งอาจมีค่าธรรมเนียม)

4. หักบัญชีบัตรเครดิต
ท่านสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัตรเครดิต โดยธนาคารจะดำเนินการนำส่งเอกสารให้กับการประปานครหลวงทำการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วธนาคารจะแจ้งให้ทราบว่าจะเริ่มหักบัญชีบัตรเครดิตตั้งแต่เดือนใด และการประปานครหลวงจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้ท่านทราบล่วงหน้าทุกเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ที่หักบัญชีแล้วของทุกเดือน
รายละเอียดธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ (บางแห่งอาจมีค่าธรรมเนียม)

5. ชำระผ่านระบบโทรศัพท์
ท่านสามารถชำระผ่านระบบโทรศัพท์กับธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินที่ร่วมรายการ
รายละเอียดผู้ให้บริการชำระเงินที่เข้าร่วมโครงการ

6. ชำระผ่านระบบ MWA e-service
ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าประปา และใช้บริการอื่น ๆ ผ่านระบบ MWA e-service ได้ โดยจะเป็นการชำระผ่านบัญชีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการและผูกกับบัญชีผู้ใช้ในระบบไว้
รายละเอียดการให้บริการและเงื่อนไขการให้บริการ MWA e-service
ระบบการให้บริการ MWA e-service

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การประปานครหลวง โทร.1125
[กลับไปด้านบน]


4. การชำระค่าประปา : การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับชำระค่าประปาหลายช่องทาง ดังนี้

1. ชำระด้วยตนเองที่สำนักงานบริการ
สามารถชำระค่าประปาได้ที่
สำนักงานบริการประปาทุกสาขา ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 ในวันทำการ ค้นหาสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

2. ชำระที่ตัวแทนชำระเงิน
เฉพาะใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาที่มีบาร์โค้ดเท่านั้น โดยตัวแทนที่รับชำระ ได้แก่  7-Eleven / Tesco Lotus / "PAY AT POST" ณ ที่ทำการไปรษณีย์ / "JUST PAY" ณ สำนักงานบริการทีโอที / True Money ,True Express / M PAY/ BIG C / DTAC / FAMILY MART หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา

3. หักบัญชีธนาคาร
ท่านสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก 
รายละเอียดธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ (บางแห่งอาจมีค่าธรรมเนียม)

4. ชำระผ่านตู้ ATM
ท่านสามารถทำรายการผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย

สอบถามเพิ่มเติมที่ การประปาส่วนภูมิภาค โทร.1662
[กลับไปด้านบน]

5. การชำระค่าโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ท ของบมจ.ทีโอที

บมจ.ทีโอที เปิดรับชำระค่าบริการโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ทรวมทั้งสิ้น 10 ช่องทางหลัก ได้แก่

 • ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริการ
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • ระบบ TOT e-service
 • หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • หักบัตรเครดิต
 • เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ATM
 • Telebanking
 • ตัวแทนรับชำระ
 • โทรศัพท์มือถือ
 • Internet Banking

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอชำระค่าบริการที่ใกล้ที่สุดได้ทุกช่องทาง รายละเอียดช่องทางการรับชำระของบมจ.ทีโอที
ระบบ TOT e-service | สมัครใช้บริการ

สอบถามเพิ่มเติม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โทร.1100
[กลับไปด้านบน]

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ