เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

การค้าระหว่างประเทศ - การส่งออก (EXPORT)


ในบทความชุดนี้จะเป็นการเตรียมความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งออกสินค้า พร้อมยกตัวอย่างการนำเข้าสินค้าทางทะเล ตั้งแต่ขั้นตอนในการการเตรียมเอกสารเพื่อขอทำธุรกิจนำเข้าสินค้า และส่วนที่เหลือจะว่าด้วยวิธีทางการโอนถ่ายสินค้า การตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า กับภาษีการนำเข้า ไปจนถึงเรื่องของการดำเนินการติดต่อกับทางท่าเรือ ซึ่งแม้จะมีขั้นตอนจำนวนหนึ่งแต่ก็มีความเป็นมาตรฐาน

ปัจจุบันนั้นมีบริษัทขนส่งสินค้ามากมายให้เลือกใช้บริการในกรณีที่ไม่ต้องการพบกับความยุ่งยากทั้งหลาย ซึ่งส่วนมากก็จะมีราคาแตกต่างกันออกไป ตามรูปแบบของการขนส่งเช่น คิดจากระยะทาง หรือคิดจากน้ำหนักของสินค้า ถ้าจะใช้บริการเหล่านี้ก็ควรเลือกที่เหมาะสมกับสินค้า ในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกกำหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการนำเข้า โดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกสินค้า โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าจากกรมศุลกากร: ศึกษาข้อมูลพิธีการส่งออกสินค้า

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาข้อมูลกฎระเบียบขั้นตอนการส่งออกรายสินค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละสินค้าและประเทศที่จะส่งสินค้าไปมีขั้นตอนการขออนุญาตที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ประกอบการโปรดตรวจสอบเงื่อนไข ขั้นตอน และรายละเอียด โดยศึกษาข้อมูลกฎระเบียบขั้นตอนการส่งออกรายสินค้า และ ข้อมูลกฎระเบียบขั้นตอนการส่งออกรายประเทศ ประกอบกันด้วย

การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร

เอกสารหลักที่ต้องเตรียม
1. ใบขนสินค้าขาออก ประกอบด้วยต้นฉบับและสำเนา 1 ฉบับ
2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 2 ฉบับ
3. แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) : ธต. 1 จำนวน 2 ฉบับ กรณีสินค้าส่งออกมีราคา FOB เกิน 500,000 บาท
4. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก
5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่เตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือดำเนินการภายใต้ระบบการส่งออกแบบอิเล็กทรอนิกผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องยื่นเอกสารที่เป็นกระดาษแต่อย่างใด ซึ่งโดยทั่วไปมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-customs
2. พิธีการศุลกากร และการจัดการ ณ ท่าเรือ
3. บรรทุกตู้สินค้าลงเรือ

ในกรณีท่ีเป็นการนําเข้าและส่งออกทางอากาศ กรุณาติดต่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือทางบก กรุณาติดต่อ กรมศุลกากร
สําหรับรายละเอียดสิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ตัวอย่าง การส่งออกสินค้าทางทะเล ณ ท่าเรือกรุงเทพ โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุตแบบบรรจุเต็ม (FCL) ไม่เป็นสินค้าอันตราย (non-DG) ไม่ใช่สินค้าแช่เย็น (Refer) และใช้บริการผู้รับส่งสินค้าทางทะเล (Customs broker หรือที่เรียกกันว่าชิปปิ้ง / สายเรือ / ตัวแทนเรือ / ผู้ประกอบการ 3PL) ดำเนินการ

[อ่านบนสุด]

1. การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-customs


[กลับไปด้านบน]


2. พิธีการศุลกากร และการจัดการ ณ ท่าเรือ


[กลับไปด้านบน]


3. บรรทุกตู้สินค้าลงเรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกทางบก
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกทางเรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกทาอากาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมศุลกากร โทร. 02-667-6000 หรือ สำนักงาน / ด่าน ศุลกากรทุกแห่ง 
[กลับไปด้านบน]

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ