เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

การส่งงบการเงินประจำปี


นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะดำเนินกิจการหรือไม่ ตามกฎหมายได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดังนี้

  1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
  2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
  3. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
  4. บริษัทจำกัด
  5. บริษัท มหาชน จำกัด
  6. สมาคมการค้า
  7. หอการค้า


ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี จะต้องจัดให้มีการทำบัญชีนับแต่วันเริ่มทำบัญชีดังต่อไปนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดให้เริ่มจัดทำบัญชีนับแต่วันที่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้เริ่มทำบัญชี นับแต่วันที่นิติบุคคลนั้นได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย

3. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรให้เริ่มทำบัญชีตั้งแต่วันที่กิจการร่วมค้านั้นได้เริ่มต้นประกอบกิจการ

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเริ่มทำบัญชีและปิดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งแรก


การขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาการยื่นงบการเงิน

ถ้าผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดอาจทำหนังสือขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลายื่นงบการเงินต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ ในการยื่นหนังสือขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาจะต้องยื่นก่อนที่จะหมดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้จัดส่งหนังสือมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรง เพื่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพิจารณาเหตุผลว่าสมควรจะสั่งให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลายื่นงบการเงินหรือไม่


รายละเอียด หลักเกณฑ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ต้องนำส่ง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ คู่มือการนำส่งงบการเงิน ปี 2558


การส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing)

วิธีการนำส่งงบการเงิน

ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดให้นิติบุคคล จะต้องส่งงบการเงินผ่านระบบ e-filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ขั้นตอนการส่งงบการเงิน

1. ยื่นขอรับ username+Password เพื่อเข้าใช้บริการ 

2. ใช้ username+password เพื่อยืนยันการนำส่งงบการเงินในครั้งแรก

3. นำส่งงบการเงินทั้งในรูปแบบ e-form หรือ XBRL in Excel

4. ระบบ DBD e-filing จะประมวลผลและให้บริการต่างๆคู่มือการใช้งานระบบ 

คู่มือการใช้งานฉบับย่อ 

วีดิทัศน์วิธีการลงทะเบียน 

วีดิทัศน์การเตรียมงบฯ ผ่าน e-form 

วีดิทัศน์การเตรียมงบฯผ่าน Excel 


สำหรับงบการเงินปี พ.ศ.2558 ทั้งนี้ หากนิติบุคคลใดยังไม่พร้อมยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ให้ยื่นงบการเงินด้วยกระดาษ (Hard Copy) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และต้องยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing อีกครั้งหนึ่งภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายจึงจะถือว่าเป็นการยื่นงบการเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 1570
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ