การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกิจการ


กรณีผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงกิจการ เข่น เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ที่ตั้ง ดวงตรา เพิ่ม/ลดทุน หรือผู้ถือหุ้น จะต้องมีการแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกครั้ง

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. บริษัทจำกัด
3. บริษัทมหาชนจำกัด


1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด


2. บริษัทจำกัด


3. บริษัทมหาชนจำกัด

การเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจำกัด
การลดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด
การควบบริษัทมหาชนกับบริษัทเอกชน

สำหรับกิจการประเภทอื่น สามารถศึกษาได้จากที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร.1570

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559