เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

3.การกำหนดชื่อนิติบุคคล / การจองชื่อนิติบุคคล


ผู้ที่ต้องการจะจดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องตรวจสอบ และจองชื่อนิติบุคคลก่อนว่าซ้ำกับผู้ประกอบการอื่น หรือสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ โดยจะต้องสมัครสมาชิกบริการออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏในเว็บไซต์ ในการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล ผู้ขอจองชื่อต้องตรวจสอบชื่อที่ต้องการจะจองว่า ชื่อดังกล่าวต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ข้อ 38 (1) – (11) ด้วยตนเอง  โดยระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลและแสดงข้อมูลชื่อนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบก่อนจองชื่อ


เข้าสู่ ระบบการจองชื่อนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อควรระวัง

ผู้ก่อตั้งมีหน้าที่ตรวจสอบว่าชื่อดังกล่าวไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ กรณีที่ใช้ชื่อที่มีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อนิติบุคคลอื่น ผู้ก่อตั้งจะต้องรับผิดในการชื่อดังกล่าว หากมีผู้ที่มีส่วนได้เสียทำการฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้ชำระค่าเสียหายและให้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทในภายหลัง


สามารถศึกษาหลักเกณฑ์การตั้งชื่อ และคำแนะนำในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคลได้ที่นี่ 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล สำนักทะเบียนธุรกิจ ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โทร 0 2547 4450 และ 0 2547 5982 หรือ 1570 ต่อ 3323, 3680


[กลับไปด้านบน]
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ