เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว


ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ จะต้องดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการมายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมถึงพิจารณาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

สมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor Club Association: IC) ได้มีการรวบรวมข้อคำถามต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนไว้ที่เว็บไซต์ www.faq108.co.th ซึ่งนักลงทุนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการด้านการส่งเสริมการลงทุน สามารถค้นคว้าข้อมูลได้ที่ FAQ108

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โทร. 0-2553-8111

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ