เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

การขอเข้าร่วมการรับรองสัญลักษณ์คุณภาพ Thailand Trust Mark


ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมรับการพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

TTM ได้เสนอสินค้าและบริการคุณภาพที่ดีที่สุดของไทยให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อให้การซื้อสินค้าและบริการของท่านสะดวกสบายและคุ้มค่าที่สุด

TTM เพิ่มโอกาสแก่ผู้ผลิตในการก้าวไปสู่ตลาดระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก และ ยังช่วยยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

การสมัครสมาชิกตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์

คุณสมบัติ

1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 5 ประเภท ได้แก่ Exporter Lists (EL), Pre-Exporter (Pre-EL), Trading Company (TDC), Pre-Trading Company (Pre-TDC) และ DITP SMEs Club โดยมีมูลค่าการส่งออก 5 ปีย้อนหลัง เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ การขอเข้าร่วมกิจกรรมการส่งออก หรือที่นี่  

2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ สําหรับสินค้าและบริการที่มี มาตรฐานกําหนด โดยสามาถดูรายชื่อมาตรฐานที่นี่

3. แหล่งกำเนิดจากประเทศไทย จะต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งกําเนิดในประเทศ (เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือเป็นธุรกิจบริการในประเทศ)

4. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ เช่น ไม่มีพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้อื่น

5. ภาพลักษณ์ของกิจการ/องค์กร มีคุณสมบัติด้านภาพลักษณ์ของกิจกา/องค์กร (Corporate Value) โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการรับรอง ดังนี้

1) ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Industry) เป็นอย่างน้อย หรือได้รับ ISO 14001 

2) ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย (ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้คณะทํางานฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ) 

3) มีการดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม (CSR in Process & CSR after Process)


ข้อมูลการรับรองมาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากลมาตรฐานของสมาคม องค์กร หน่วยงานธุรกิจในต่างประเทศ หรือรางวัลอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปเพื่อใช้ในการสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ ThailandTrust Mark

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร สินค้าผักผลไม้สดและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูป สินค้าปศุสัตว์ 
  2. กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
  3. กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟสไตล์ สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน สินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว สินค้าของเล่น สินค้าของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ
  4. กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องหนังและรองเท้า สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม สินค้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา
  6. ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล
  7. ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา) สปาและบริการนวดแผนไทย บริการเสริมความงาม บริการด้านสุขภาพ 
  8. ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THAILAND TRUST MARK หรือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร.02-507-8066

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ