เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

การเลิกกิจการ


กรณีที่ผู้ประกอบการ หรือหุ้นส่วนต้องการเลิกกิจการ ต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1. การเลิกกิจการ: ห้างหุ้นส่วน
2. การเลิกกิจการ: บริษัทจำกัด
3. การเลิกกิจการ: บริษัทมหาชนจำกัด

1. การเลิกกิจการ: ห้างหุ้นส่วน

การเลิกห้างหุ้นส่วน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี 
เสร็จการชำระบัญชี 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

2. การเลิกกิจการ: บริษัทจำกัด

จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด  
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท 


3. การเลิกกิจการ: บริษัทมหาชนจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเลิกกิจการประเภทอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร.1570
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร.1570

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ