เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

การดำเนินการขอติดตั้งสาธารณูปโภค (ในแบบฟอร์มเดียว)


การขอติดตั้งสาธารณูปโภค ประกอบด้วยบริการขอติดตั้งไฟฟ้า : จากการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)  ขอติดตั้งประปา : จากการประปานครหลวง(กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ขอติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน : จากบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน(TOT)  โดยสามารถขอติดตั้งในคราวเดียวกันหรือขอแยกแต่ละบริการ มีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้

ขั้นตอนการขอติดตั้งขอติดตั้งไฟฟ้าขอติดตั้งประปาขอติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานอินเตอร์เน็ตใยแก้ว
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)จากการประปานครหลวง (กปน.)การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (TOT)
ยื่นคำร้องขอติดตั้งยื่นคำร้องขอติดตั้งยื่นคำร้องขอติดตั้งยื่นคำร้องขอติดตั้งยื่นคำร้องขอติดตั้งยื่นคำร้องขอติดตั้งยื่นคำร้องขอติดตั้ง
หน่วยงานบริการรับคำร้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบข้อมูล หรือนัดหมายตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูล และนัดหมายตรวจสอบมาตรฐานการขอติดตั้งสำรวจระบบท่อประปาในแผนที่ GIS ทั้งนี้หากไม่พบระบบท่อประปาในระบบ GIS จะติดต่อนัดหมายผู้ใช้บริการสำรวจสถานที่ขอใช้น้ำตรวจสอบข้อมูลรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของ ทีโอที (กรณีขอติดตั้งโทรศัพท์) เพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้บริการตรวจสอบพื้นที่ให้บริการในระบบฯ
- หากอยู่ในพื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตใยแก้วและไม่มีระยะทางสายเกิน   ระบบจะแจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งให้ทราบผ่าน SMS / Email
- หากอยู่ในพื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตใยแก้ว แต่มีระยะทางสายเกิน    ระบบจะแจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งให้ทราบผ่าน SMS  หลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจระยะทางแล้ว
แจ้งค่าใช้จ่ายก่อนสำรวจหรือวางเงินมัดจำแจ้งค่าใช้จ่ายทาง email และผู้ขอติดตั้งชำระค่าใช้จ่าย(ไม่มี)(ไม่มี)ชำระเงินมัดจำในการติดตั้งวางท่อประปาและออกใบเสร็จ(ไม่มี)(ไม่มี)
สำรวจสถานที่ขอติดตั้งตรวจสอบสายไฟฟ้าภายใน  ปักเสาพาดไฟฟ้าภายนอก (ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า(ไม่มี)เจ้าหน้าที่สำรวจสถานที่(ไม่มี)(ไม่มี)
แจ้งค่าใช้จ่าย และผู้ขอติดตั้งชำระเงิน(ไม่มี)แจ้งค่าใช้จ่าย และผู้ขอติดตั้งชำระเงินออกแบบประมาณราคา เเจ้งค่าใช้จ่าย ให้ผู้ใช้น้ำทราบและผู้ขอติดตั้งชำระเงิน

ออกแบบประมาณราคา เเจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้น้ำทราบและผู้ขอติดตั้งชำระเงิน

แจ้งค่าใช้จ่าย และผู้ขอติดตั้งชำระเงินแจ้งค่าใช้จ่าย และผู้ขอติดตั้งชำระเงินผ่านเว็บไซต์ toteservice.com หรือ เคาน์เตอร์ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที
นัดวันและดำเนินการติดตั้งบริการดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดฯ ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำดำเนินการติดตั้งโทรศัพท์ (ผู้ขอติดตั้งต้องเตรียมเดินสายโทรศัพท์ภายในบ้านไว้ล่วงหน้า ก่อนวันที่ช่างทีโอทีนัดติดตั้งโทรศัพท์)ดำเนินการติดตั้งติดตั้งอินเตอร์เน็ตใยแก้ว

หมายเหตุ แต่ละหน่วยงานบริการอาจมีการนัดหมายตามจำนวนครั้งและช่วงเวลาที่ต่างกันซึ่งจะแจ้งให้ผู้ขอติดตั้งทราบก่อน

ยื่นขอติดตั้งสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์)ในแบบฟอร์มเดียว

เอกสารประกอบคำร้อง(เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมภายหลัง)

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)

เอกสารประกอบการขอรับบริการไฟฟ้า(เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมภายหลัง) 

.หลักฐานที่แสดงตัวผู้ขอใช้ไฟฟ้า

เป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน เดือนนับถึงวันยื่นคำขอ) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนามมาด้วย

.หลักฐานแสดงภูมิลำเนาของผู้ขอใช้ไฟฟ้า
เป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

.หลักฐานแสดงความเกี่ยวพันระหว่างผู้ขอใช้ ไฟฟ้ากับสถานที่ใช้ไฟฟ้า (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   
- สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือหนังสือให้หมายเลขบ้านที่ใช้ไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน หรือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สำเนาโฉนดที่ดินที่มีชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของ
   
- สัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือที่มีสิ่งก่อสร้างถาวรตั้งอยู่  
   
- หลักฐานการเป็นผู้ประกอบการ (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจ่ายภาษีบุคคลธรรมดา (... ๙๐) ฯลฯ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)

เอกสารประกอบคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมภายหลัง)

1. สำเนาบัตรประชาชน/ประจำตัวข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรรัฐ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีเป็นชาวต่างชาติ
2. สำเนาทะเบียนที่ขอใช้ไฟฟ้า และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ขอใช้ไฟฟ้า 
3. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า 


จากการประปานครหลวง(กปน.)

เอกสารประกอบคำร้องขอติดตั้งน้ำประปารายใหม่ (เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมภายหลัง)

ประปาชั่วคราว

1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้น้ำ 
2. สำเนาบัตรประชาชน/ประจำตัวข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรรัฐ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีเป็นชาวต่างชาติ ของผู้ใช้น้ำ
3. โฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตก่อสร้าง, สัญญาซื้อขาย
4. แผนผังของที่ตั้ง (ถ้ามี) 

ประปาถาวร

1.สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน หรือ สัญญาซื้อขาย, สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน/ประจำตัวข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรรัฐ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีเป็นชาวต่างชาติ ของเจ้าบ้าน หรือ ของผู้ซื้อ, ผู้เช่า
3. สัญญาเช่าหรือใบผ่านที่ดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
4. แผนผังของที่ตั้ง (ถ้ามี)

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)

เอกสารประกอบคำร้องขอติดตั้งน้ำประปารายใหม่ (เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมภายหลัง)

ประปาชั่วคราว

1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้น้ำ 
2. สำเนาบัตรประชาชน/ประจำตัวข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรรัฐ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีเป็นชาวต่างชาติ ของผู้ใช้น้ำ
3. โฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตก่อสร้าง, สัญญาซื้อขาย
4. แผนผังของที่ตั้ง (ถ้ามี) 

ประปาถาวร

1.สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน หรือ สัญญาซื้อขาย, สัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน/ประจำตัวข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรรัฐ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) กรณีเป็นชาวต่างชาติ ของเจ้าบ้าน หรือ ของผู้ซื้อ, ผู้เช่า
3. สัญญาเช่าหรือใบผ่านที่ดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
4. แผนผังของที่ตั้ง (ถ้ามี)


ขอติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน : จากบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน(TOT)

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ กรณีขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติมภายหลัง)

1. แบบฟอร์มขอใช้บริการต่างๆ
2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล ( กรณีนิติบุคคล )

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ