เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

7.การดำเนินการด้านแรงงานในการเป็นนายจ้าง


กิจการที่เป็นนิติบุคคลที่มีการจ้างงาน จะต้องมีการดำเนินการด้านแรงงานตามกฏหมาย ดังนี้
1. การขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง
2. การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

1. การขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง

ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนนายจ้างตามกฎหมาย โดยนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน เช่นกัน


เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง

กรณีนิติบุคคล

    1. แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการ

    2. หลักฐานการแสดงตัวของนายจ้าง

        - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีสัญชาติไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชน

        - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/หุ้นส่วนผู้จัดการที่เป็นคนต่างด้าว ใช้ PASSPORT หรือ WORK PERMIT หรือ VISA หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล

    3. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ


กรณีเจ้าของคนเดียว/กิจการร่วมค้า

    1. แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการ

    2. หลักฐานแสดงตัวของนายจ้าง

        2.1 กรณีเจ้าของคนเดียว ใช้บัตรประจำตัวประชาชน

        2.2 กรณีกิจการร่วมค้า

                - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีสัญชาติไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชน

                - กรรมการผู้อำนาจลงนาม/หุ้นส่วนผู้จัดการที่เป็นคนต่างด้าว ใช้ PASSPORT หรือ WORK PERMIT หรือ VISA หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้อำนาจผูกพันนิติบุคคล

    3. หนังสือสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

    4. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

    นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ/นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้าน/มูลนิธิ/สมาคม/สหกรณ์ เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี้

    - ข้อบังคับ และรายงานการประชุมแต่งตั้งผู้จัดการ หรือหนังสือจัดตั้งฯ หรือหนังสือรับรองการประชุม


สำหรับลูกจ้าง
        1. กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
        2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถแสดงตนได้
        3. ใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาติทำงานและใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ
        4. ลูกจ้าง ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้ว ให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506

[กลับไปด้านบน]

2. การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

ให้นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่อสํานักงานประกันสังคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้าง เข้าทำงานมิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยนายจ้างมีหน้าที่รวบรวมแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) โดยใช้แบบ สปส. 1-02 เป็นหนังสือนำส่งในการยื่นต่อสํานักงานประกันสังคม


[กลับไปด้านบน]

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 พฤษภาคม 2560

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ