เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

8.การขออนุญาตประกอบกิจการบางประเภท


กิจการบางประเภท กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีการขออนุญาตเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การขออนุญาตประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหาร ต้องขออนุญาตประกอบกิจการผลิตอาหาร ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

ท่านสามารถสืบค้นคู่มือประชาชนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการบางประเภทได้ที่ ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน 


นอกจากการขออนุญาตประกอบกิจการเฉพาะเป็นบางประเภทแล้ว หากกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กำลังดำเนินการรวบรวมและจัดทำคู่มือการติดต่อราชการสำหรับแต่ละธุรกิจ โดยมีลักษณะให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงการเลิกกิจการ (end-to-end process) โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 และจะเผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ